Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied 

1.1. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden. 

1.2. De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. 

1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. 

2.Offertes, totstandkoming van de overeenkomst 

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Hortus art. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 maand na opmaak. 

2.2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. 

2.3. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van Hortus art of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van Hortus art van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de twintig (20) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Hortus art bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Hortus art wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen. 

2.5. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Hortus art. 2.6. Hortus art is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. 

3.Honorarium en betaling 

3.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Hortus art. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig. 

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen 

3.3. De facturatie bij projecten gebeurt in 2 stappen: – De eerste afrekening, gelijk aan 30 % van het totaalbedrag, vindt plaats als voorschot van het materiaal. – De tweede en finale afrekening, voor het restbedrag (gelijk aan 40 % van het totaalbedrag), vindt plaats wanneer de klusopdracht opgeleverd is. 

3.4. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 5 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00 , zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 

3.5. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Hortus art het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling. 3.6. De klant dient de facturen van Hortus art in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 

4.Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten 

4.1. Hortus art zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hortus art het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming. 

4.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Hortus art. Hortus art is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 

4.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per mail. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Hortus art. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Hortus art een hogere schade aantoont. 

5.Aansprakelijkheid

5.1. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Hortus art de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen. 

5.2. De schadevergoeding waartoe Hortus art op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte. 

5.3. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. 

5.4. Hortus art zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor: Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant. 

5.5 Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks – en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. 

5.6 Gevolgschade met betrekking tot natuur door storm, bliksem, hevige koude en/of extreme hitte. 

6.Ontbinding 

6.1. Hortus art is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

7.Garantie 

7.1 Na het aanplanten van plantgoed is Hortus art maar 1 maand na aanplanting verantwoordelijk voor het bewateren van de plant. 

7.2 Wanneer de werken niet kunnen uitgevoerd worden zoals de nodige voorschriften en dit schriftelijk goedgekeurd word. Zo niet zal er geen samenwerking zijn tussen Hortus art en de client. 

7.3 Hortus art zal telkens hij geen garantie kan verschaffen dit in de offerte of/en factuur plaatsen 

7.4 Bij extreem warm weer word aangeraden niet te beplanten, indien dit wel zou moeten na schriftelijke overeenkomst met de client staat Hortus art niet in voor de garantie van de beplantingen. 

8.Bijkomende kost 

8.1 Bijkomende kosten zijn altijd mogelijk en zullen op de eindfactuur bijgerekend worden. Wij proberen deze steeds te beperken en worden altijd meegedeeld aan de klant. 

8.2 Bijkomende kosten komen voor bij ondermeer. ° Het gewicht bij containers ° Het gebruik van machines langer dan voorzien ° Een bijkomend onvoorzien werk ° Een onvoorzien te kort aan materiaal oa. Stabilisé, aarde, stenen, … 

8.3 Voor een bijkomende kost zal Hortus art geen voorschot vragen.

9.Contactpersoon:  

Naam: Jasper De Dier
Firma: Hortus Art 
Website: Hortusart.be 
Email: Info@hortusart.be 
Tel: 0470/60.42.77